Přehled vlastněných farem

AGROWILD Nová Ves

Zemědělská společnost Agrowild Nová Ves se nachází v Karlovarském kraji, okres Sokolov, v nadmořské výšce 742 m. n. m. Farma hospodaří v ekologickém režimu na rozloze 1 809 ha a zaměřuje se živočišnou výrobu, a to primárně na chov masných krav bez tržní produkce mléka. 

Dlouhodobě ověřenými zkušenostmi se zaměřujeme na produkci kvalitního zástavového skotu. Původně chovaným plemenem byl český červenostrakatý skot. V současné době na farmě chováme 700 kusů masného simentálu a limousinského skotu. 

V rostlinné výrobě se zaměřujeme na výrobu kvalitních objemných krmiv a menší část podnikání tvoří také pronájem loveckých práv (honitba).
Chov skotu
Pronájem loveckých práv (honitba)
Biologické zemědělství

Agrospol Starý Pelhřimov

Zemědělská společnost Agrospol Starý Pelhřimov byla založena v roce 1991 na místě bývalého státního podniku OSEVA. Farma se nachází v blízkosti obce Starý Pelhřimov v západní části kraje Vysočina, kde jsou soustředěna všechna aktiva farmy, mezi které patří živočišná výroba, rostlinná výroba a výroba elektřiny pomocí bioplynové stanice. 

Společnost hospodaří na 790 ha půdy a chová 180 krav na mléko a 90 býků na maso. Pěstuje komodity pro výkrm dobytka a z menší části řepku ozimou a pšenici. 

Jedná se o farmu s dlouholetou tradicí navazující na zkušenosti předchůdců, které se snažíme dále rozvíjet a obohatit o technologie moderního zemědělství. Jsme odpovědným hospodářem, který dodržuje zásady dobré praxe a zakládáme si na hodnotách trvalé udržitelnosti v souladu s přírodou.
Chov skotu
Produkce pšenice a řepky
Bioplynová stanice

Druhá Poběžovická

Zemědělská společnost Druhá Poběžovická vznikla v roce 1998 a hospodaří na
2 370 ha zemědělské půdy v bramborářsko-obilnářské oblasti v okrese Domažlice v Plzeňském kraji.

V oblasti rostlinné výroby se zaměřuje na pěstování pšenice, řepky, ječmene a kukuřice na siláž. V menší míře pak pěstuje jarní obiloviny, hořčici a hrách. Součástí areálu farmy je také čerpací stanice nebo posklizňová linka.

Hlavním pilířem živočišné výroby je moderní chov prasat a chov masného skotu bez tržní produkce mléka.

Farma disponuje moderní zemědělskou technikou a soustavně investuje do rozvoje a welfare zvířat.
Chov skotu
Produkce pšenice a řepky
Chov prasat
Verdi SICAV a.s.
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky podfondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do podfondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Fond je určený pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Před investicí byste měli pečlivě zvážit investiční strategii a rizika, která mohou být spojena s investičními cíli podfondu, jak jsou uvedeny ve statutu nebo v jiných relevantních dokumentech. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu.
© 2024 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram