14.1.2024

Úspěšně dokončená transakce společnosti Druhá Poběžovická

Verdi fond farem je novým majitelem zemědělské společnosti Druhá Poběžovická, získává třetí farmu do portfolia a zdvojnásobuje obhospodařovanou půdu

Verdi fond farem úspěšně dokončil akvizici společnosti Druhá Poběžovická, a.s., která na Domažlicku hospodaří na celkem 2 370 hektarech, a získal tak do své správy již třetí farmu.

Hlavním pilířem živočišné výroby Druhé Poběžovické, a.s. je moderní chov prasat a chov masného skotu bez tržní produkce mléka. V oblasti rostlinné výroby se zaměřuje na pěstování pšenice, ječmene a kukuřice na siláž. V menší míře pak pěstuje jarní obiloviny, hořčici a hrách. Součástí areálu farem je také čerpací stanice nebo posklizňová linka. 

„O Druhou Poběžovickou byl mezi investory velký zájem,“ říká Věra Langová, která byla jednou z prodávajících. „Verdi fond farem jsme si vybrali z důvodu jeho zájmu o rozvoj a zachování dobrého jména naší zemědělské společnosti a záruky pokračování rostlinné i živočišné výroby s plánovaným zefektivněním všech výrobních procesů. Zaujala nás vize modernizace naší farmy s využitím nejnovějších technologií a postupů. Zásadním důvodem bylo i udržení pracovních příležitostí v našem regionu, kde má zemědělská prvovýroba dlouholetou tradici,“ vysvětluje Věra Langová, která v Druhé Poběžovické, a.s. pokračuje na pozici finanční ředitelky.  

Verdi fond farem je vedle Druhé Poběžovické, a.s. také majitelem farem Agrospol Starý Pelhřimov a Agrowild Nová Ves, na kterých se věnuje rostlinné a živočišné výrobě, produkuje čistou elektřinu a kvalifikovaným investorům loni doručil atraktivní zhodnocení 11,7 %. Akvizice Druhé Poběžovické, a.s. posílí pozici fondu na trhu i mezi investory. 

Plánujeme využít znalosti a zkušenosti získané z našich dalších farem, navázat na předchozí úspěšné fungování společnosti a dále ji rozvíjet,“ říká Václav Štekr, výkonný ředitel Verdi fondu farem a dodává: „Druhá Poběžovická je zásadním přínosem do našeho fondu a plně naplňuje námi nastavenou strategii. Díky rozsáhlým a strategicky umístěným pozemkům na hranicích České republiky a Německa fond zdvojnásobí půdu, na které hospodaří, na celkových 4 700 hektarů.“

Inovaci Druhé Poběžovické, a.s. má na starost Tomáš Trávníček, který se se svým týmem doposud podílel na úspěšné přeměně farmy Agrospol Starý Pelhřimov. V Druhé Poběžovické, a.s. se stal novým jednatelem. „Druhá Poběžovická je významnou českou farmou a těší mě, že se mohu podílet na jejím rozvoji a zefektivnění všech procesů. Jak je naší dobrou praxí, zachováme tradici zemědělské výroby, ale farmu budeme modernizovat s důrazem na welfare zvířat a šetrný přístup ke krajině,“ říká Tomáš Trávníček. 

Další novinky

Verdi SICAV a.s.
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky podfondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do podfondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Fond je určený pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Před investicí byste měli pečlivě zvážit investiční strategii a rizika, která mohou být spojena s investičními cíli podfondu, jak jsou uvedeny ve statutu nebo v jiných relevantních dokumentech. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu.
© 2024 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram